Bize Ulaşın
Ticari, zirai araçların ve iş makinalarının saçtan mamul parçalarının üretiminde Türkiye’de ve dünyada aranan ve tercih edilen firma olmak.
Temiz bir dünyayı oluşturmayı ve korumayı,

Endüstriyel alandaki çalışmalarımızı doğa ile uyumlu hale getirmeyi,

Riayet etmeyi taahhüt ettiğimiz yasal şartları yaşam tarzımız haline getirmeyi,

Bireysel uygulamalarımızın toplumsal boyuta dönüşün ilk adımı olacağını,

Atıklarımızı uygun şekilde kaldırmayı,

Yarınlarımızın bizim değil, gelecek nesillere ait olduğunu benimsemeyi


ÇEVRE politikamız olarak taahhüt ederiz.
Tesisimizde çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlamayı,

Ergonomik ve sağlıklı iş ortamı sağlamayı,

Risklerimizi değerlendirip kontrol altında tutmayı,

Bireysel farkındalığı sağlamayı,

Alt yüklenicilerimizin ve misafirlerimizin de güvenliğini sağlamayı,

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun sürekli iyileştirmeyi,


İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.
I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

A. Dürüstlük
1954 yılında İzmir’de soğuk demir atölyesi olarak kurulan Terbay Makina Endüstri ve Tic. A.Ş. Türkiye’nin sanayi ve ekonomik büyümesine paralel şekilde şirketin faaliyetlerini genişleterek devamlılığını sürdürmüştür. Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

B. Gizlilik
Terbay Makina Endüstri ve Tic. A.Ş. çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

C. Çıkar Çatışması
Terbay Makina Endüstri ve Tic. A.Ş. çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.

D. Sorumluluklarımız
Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize, Terbay Makina Endüstri ve Tic. A.Ş. çalışanlara, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma ve adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

1. Yasal Sorumluluklarımız
Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

4. Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Terbay Makina Endüstri ve Tic. A.Ş. sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz.

5. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

6. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

7. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız
Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.

8. " Terbay Makina Endüstri ve Tic. A.Ş. " Adına Karşı Sorumluluklarımız
İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Hizmetlerimizi şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.


II. İŞ ETİĞİ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR

A. Çıkar Çatışması Politikası
Aşağıdaki uygulama esasları, şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması gereken ilkeleri belirlemektedir. Uygulama Esasları

1. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetler
Tüm şirket çalışanlarının, aşağıda çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetler olarak maddelenmiş olan durumlara ve belirtilen ilkelere tam olarak uyması gerekmektedir. Şirket, çalışanlarını bu ilkelere uyuma özendirmek amacı ile gereken çalışmaları yapar.

i. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmak
Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. Örneğin, satın alma yetkisi bulunan bir çalışan aile fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan kaçınmalıdır. İstisnai haller Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın bilgisi ve onayına tabidir. Aynı doğrultuda şirket çalışanları yakın aile fertlerinin şirketleri rakiplerinde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar.

ii. Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla İlişkiler
Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez. Müşterilerle ilişkilerde şu hususlar dikkate alınır; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.


B. Gizli Bilgilerin Korunması Politikası

Bilgi, Terbay Makina Endüstri ve Tic. A.Ş. ‘nin vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanması tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur.

C. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası
Terbay Makina Endüstri ve Tic. A.Ş., çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.

III. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI
Tüm Terbay Makina Endüstri ve Tic. A.Ş. çalışanlarının;
• Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,
• Terbay Makina Endüstri ve Tic. A.Ş. İş Etiği Kuralları'nı okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,
• Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili politikaları öğrenme,
• Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan kaynaklarına danışma,
• Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına ve/veya Etik Kurul'a yazılı veya sözlü olarak iletme,
• Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma sorumluluğu bulunmaktadır.


A. Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol Ve Yöntemler

Bir hareket planına karar vermenizde yol gösterici olarak aşağıdaki adımları izlemeniz ve kendinize bu soruları sormanız gerekmektedir:

1. Olayı, Kararı veya Problemi Belirlemek

• Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz birşey mi yapmanız istendi?
• Şirkette veya iş ortaklarınızda potansiyel olarak yasal olmayabilecek veya iş yapma etiğine uymayan bir durumdan mı haberdarsınız?
• Bir karar vermeye çalışıyor ve iş yapma etiğine uygun olarak nasıl davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var?

2. Karar Vermeden Önce Düşünün

• Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye çalışın ve özetleyin
• Neden bir ikilem olduğunu kendinize sorun
• Seçenekleri ve sonuçlarını düşünün
• Kimlerin etkilenebileceğini düşünün
• Diğerlerine danışın


3. Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin

• Sorumluluklarınızı belirleyin
• İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin
• Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz konusunda düşünün
• En iyi hareket planını oluşturmaya çalışın
• Diğerlerine danışın


4. Kararınızı Test Edin

• Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin
• Şirketin temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin
• Şirket politikalarını, kanunları dikkate aldığınıza emin olun.
• Diğerlerine danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin.


5. Kararlılıkla Devam Edin

• Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın
• Öğrendiklerinizi paylaşın


IV. YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

Terbay Makina Endüstri ve Tic. A.Ş. yöneticilerinin, etik çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler;
• Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
• Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
• Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
• Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul'a en kısa sürede iletmekten,
• Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.


V. ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

İş Etiği Kuralları'nı veya şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

A. Etik Kurul
Etik Kurul, etik kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur. Terbay Makina Endüstri ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur:

Başkan – Teknik Genel Müdür
Üye – İnsan Kaynakları Müdürü
Üye – Kalite Müdürü


B. Etik Kurul Çalışma İlkeleri

Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:
• Bildirim ve şikayetler ile, bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli tutar.
• Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür.
• Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.
• Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.
• Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
• Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır.
• Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.
• Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.
• Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.


VI. BİLDİRİM Bu belgede belirtilen ilkeler ve maddeler hakkında soru sorma, bilgi alma ve ihlalleri bildirme görevi ve hakkına sahibiz. Gerçeğe aykırı ve menfaat amaçlı yapılan bildirimleri desteklemeyiz ve teşvik etmeyiz. Her türlü bilgilendirme için “kalite@terbay.com.tr” e-posta adresine ya da “Kalite Departmanı - Terbay Makina Endüstri ve Tic A.Ş. Ankara Caddesi No: 321 Bornova Posta Kodu 35042 İzmir – TÜRKİYE” adresine yazılı olarak bildirim yapılabilir.
Terbay Telefon
00 90 232 478 25 25
Terbay Faks
00 90 232 478 25 26
Terbay E-Mail
terbay@terbay.com.tr
Terbay Adres
Ankara Caddesi No: 321, Bornova, 35042
İzmir - TÜRKİYE
İnşaat Makina İthalat/İhracat Turizm